☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie

Czwartek 13.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Szkolenia

Szkolenie oznacza pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych, w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szanse na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w przypadku:

braku kwalifikacji zawodowych;

konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;

utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;

braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Inicjowanie szkoleń polega na:

informowaniu o możliwościach i zasadach korzystania ze szkoleń proponowanych przez urząd pracy oraz promowanie tej formy aktywizacji,

diagnozowaniu zapotrzebowania na zawody, specjalności i kwalifikacje na rynku pracy oraz diagnozowaniu potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia,

sporządzaniu i upowszechnianiu planu szkoleń.

Organizacja szkoleń polega na:

zawieraniu umów szkoleniowych z instytucjami szkoleniowymi,

kierowaniu osób na szkolenia,

monitorowaniu przebiegu szkoleń,

prowadzeniu analiz skuteczności i efektywności szkoleń.

Finansowanie szkoleń osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie jest realizowane ze środków publicznych, w szczególności ze środków Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego lub ze środków programów Unii Europejskiej, i polega na:

finansowaniu kosztów szkoleń instytucjom szkoleniowym,

wypłacaniu stypendiów osobom skierowanym na szkolenia.

finansowaniu kosztów przejazdów lub kosztów zakwaterowania i wyżywienia związanych z udziałem w szkoleniach.

finansowaniu kosztów badań lekarskich lub psychologicznych.

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie może skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Skierowanie takie przysługuje nie częściej niż raz w ciągu roku kalendarzowego.

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie, na wniosek bezrobotnego, może sfinansować ze środków Funduszu Pracy do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji, niezbędnych do wykonywania tego zawodu ( przepis art. 40 ust.3 stosuje się odpowiednio).

Osoby zarejestrowane jako poszukujące pracy mogą być skierowane na szkolenie, w przypadku gdy:

podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,

wykonują inna pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanych pomocą w rozwoju zawodowym,

Osoby zarejestrowane jako poszukujące pracy, w okresie odbywanie szkolenia nie przysługuje stypendium szkoleniowe.

(przepisy ustawy skierowania na szkolenia, egzaminy i licencje stosuje się odpowiednio)

Szkolenie finansowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie z Funduszu Pracy odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu.

Szkolenie może trwać:

do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy,

w przypadkach osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 24 miesiące.

 

Skierowanie na szkolenie bezrobotnego, w przypadkach zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych, powinno być poprzedzone określeniem przez doradcę zawodowego powiatowego urzędu pracy predyspozycji do wykonywania zawodu, który osoby te uzyskają w wyniku szkolenia. W uzasadnionych przypadkach szkolenie może być poprzedzone skierowaniem na badania lekarskie lub psychologiczne finansowane z Funduszu Pracy.

 

Przy kierowaniu na szkolenie obowiązuje zasada równości w korzystaniu ze szkoleń bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznania religijne lub przynależność związkową.

 

Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie, przysługuje stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy:

w okresie pobierania stypendium nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych. Okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o okres odbywania szkolenia przypadającego na okres, w którym przysługiwałby zasiłek,

stypendium nie przysługuje bezrobotnemu, jeżeli w okresie odbywania szkolenia przysługuje mu z tego tytułu inne stypendium, dieta lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowane z Funduszu Pracy,

wysokość stypendium wynosi miesięcznie 120 % aktualnego zasiłku, pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie,  a w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.

 

Skierowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie na szkolenie, w przypadku podjęcia zatrudnienia w trakcie szkolenia, ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia kosztów szkolenia za okres, w którym podjął zatrudnienie.

Bezrobotnemu skierowanemu przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie na szkolenie, który   w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, przysługuje stypendium w wysokości 20% aktualnego zasiłku od ostatniego dnia miesiąca, w którym podjął zatrudnienie, do zakończenia szkolenia. Od stypendium tego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne.

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie finansuje z Funduszu Pracy, koszty zakwaterowania i wyżywienia bezrobotnego, skierowanego na szkolenie odbywane poza miejscem zamieszkania, jeżeli wynika to z umowy zawartej z instytucją szkoleniową.

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie może wyrazić zgodę na sfinansowanie, w formie zwrotu, całości lub części poniesionych przez skierowanego bezrobotnego, kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie.

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie, na wniosek bezrobotnego, może wyrazić zgodę na częściowe sfinansowanie z Funduszu Pracy kosztów szkolenia, jeżeli skierowanie na to szkolenie nastąpiło na prośbę bezrobotnego albo organizacji lub instytucji pokrywającej część kosztów tego szkolenia (przepis art. 40 stosuje się odpowiednio).

Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest obowiązana do zwrotu kosztów szkolenia z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Koszty szkolenia to:

uprzednio uzgodniona należność przysługująca instytucji szkoleniowej,

koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku osób nieposiadających prawa do stypendium,

koszty przejazdu, a w przypadku gdy szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania, także koszty zakwaterowania i wyżywienia,

koszty badań lekarskich i psychologicznych wymaganych w przepisach odrębnych,

koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonania danego zawodu.

Osobom skierowanym na szkolenie przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie, z wyjątkiem osób posiadających z tego tytułu prawo do stypendium, przysługuje odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem, wypłacane przez instytucję ubezpieczeniową, w której osoby te zostały ubezpieczone.

Instytucja szkoleniowa jest obowiązana ubezpieczyć osobę od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

Osoby bezrobotne biorące udział bez skierowania Powiatowego Urzędu Pracy

w Gryfinie w szkoleniach finansowanych z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, organizowanych przez inny podmiot niż Powiatowy Urząd Pracy, powiadamiają Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie o udziale w szkoleniu w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia.

 

Bezrobotny ma obowiązek zgłaszania się do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy

w wyznaczonym przez Urząd terminie w celu przyjęcia propozycji szkolenia. Jeżeli osoba bezrobotna nie stawi się w Powiatowym Urzędzie Pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomi w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa, pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres 3 miesięcy od dnia niestawienia się we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy,

 

Osoba bezrobotna, która odmówi bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji szkolenia lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do udziału w szkoleniu, pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia odmowy na okres:

120 dni w przypadku pierwszej odmowy,

180 dni w przypadku drugiej odmowy,

270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

 

W przypadku gdy osoba bezrobotna:

po skierowaniu nie podjęła szkolenia, pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu skierowania na okres wskazany wyżej,

przerwie szkolenie z własnej winy, pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia przerwania na okres wskazany wyżej,

Bezrobotny zachowuje prawo do stypendium szkoleniowego za okres udokumentowanej niezdolności do odbywania szkolenia, za który na podstawie odrębnych przepisów pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia lub przysługują im zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa.

 Koszty szkoleń bezrobotnych nie mogą przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę  na jedną osobę w okresie kolejnych trzech lat

 

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)

Wytworzył:
Teresa Synowiec
Udostępnił:
Paweł Wawruszczak
(2011-03-17 09:46:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Wawruszczak
(2011-03-17 11:46:17)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X