☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie

Czwartek 13.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Roboty publiczne

Roboty publiczne mogą być organizowane przez gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.


Do pracy w ramach robót publicznych w pełnym wymiarze czasu pracy, przez okres do 6 lub 12 miesięcy, mogą zostać skierowane osoby bezrobotne:

 • długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka;
 •  powyżej 50 roku życia;
 •  bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego;
 •  samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia;
 •  które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia;
 •  niepełnosprawne

 

Do wykonywania, przez okres do 6 miesięcy, pracy niezwiązanej z wyuczonym zawodem w wymiarze nieprzekraczającym połowy wymiaru czasu pracy w ramach robót publicznych Urząd Pracy może skierować osoby bezrobotne:

 • do 25 roku życia,
 • długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,  

w szczególności bezrobotnych zobowiązanych do alimentów na mocy odrębnych przepisów.

 

Starosta zwraca organizatorowi robót publicznych, który zatrudniał skierowanych bezrobotnych: 

 1. Przez okres do 6 miesięcy, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz 50% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudniania każdego rozlicznego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia. 
 2. Starosta może dokonywać, w zakresie i na zasadach określonych w punkcie 1 zwrotu poniesionych przez organizatora robót publicznych kosztów z tytułu zatrudnienia na okres do 12 miesięcy skierowanych bezrobotnych, o których mowa powyżej w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia  
 3. Na wniosek organizatora robót publicznych starosta może przyznawać zaliczki ze środków Funduszu Pracy na poczet wypłat wynagrodzeń oraz opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne.

 

Starosta zawiera umowę z organizatorem robót publicznych, lub wskazanym przez organizatora pracodawcą, u którego bezrobotni wykonywać będą roboty publiczne. 

Organizator robót publicznych lub upoważniony przez niego pracodawca zawiera z bezrobotnymi umowy o pracę. 

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009r. w sprawie  organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U. z 2009r. Nr 5, poz. 25).

 

Wytworzył:
Marta Morawska-Motyl
Udostępnił:
Paweł Wawruszczak
(2010-12-27 11:56:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Wawruszczak
(2011-12-15 10:43:29)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X