☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie

Czwartek 13.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Przygotowanie zawodowe dorosłych to instrument aktywizacji realizowanej w formie:

-praktycznej nauki zawodu dorosłych umożliwiającej przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy lub egzaminu czeladniczego.

(trwa od 12 do 18 miesięcy)

-przyuczenia do pracy dorosłych mającego na celu zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w  klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy.

(trwa od 3 do 6 miesięcy)

Do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych mogą zostać skierowani:

  • osoby bezrobotne
  • poszukujące pracy:

             - które otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określony w odrębnych przepisach,

             - osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub w indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,

             - żołnierze rezerwy pobierający rentę szkoleniową,

             - osoby pobierające świadczenie szkoleniowe przyznawane przez pracodawcę na wniosek pracownika, przysługujące po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego, na czas udziału pracownika w  szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy

 

Przygotowanie zawodowe dorosłych realizowane jest na podstawie umowy w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych zawieranej miedzy starostą a pracodawcą lub miedzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy.

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane według programu ukierunkowanego na nabywanie umiejętności praktycznych oraz zdobywanie wiedzy teoretycznej, niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych, przygotowanego przez pracodawcę lub instytucje szkoleniową we współpracy z pracodawcą.

 

Program praktycznej nauki zawodu dorosłych uwzględnia w szczególności standardy wymagań będące podstawą przeprowadzenia egzaminu na tytuł zawodowy, tytuł czeladnika lub podstawy programowe kształcenia w zawodzie.
Praktyczna nauka zawodu dorosłych kończy się egzaminem kwalifikacyjnym na tytuł zawodowy, przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną powoływaną przez kuratora oświaty.
Osoba uczestnicząca w praktycznej nauce zawodu dorosłych, która zdała egzamin kwalifikacyjny lub czeladniczy z wynikiem pozytywnym otrzymuje odpowiednie świadectwo.
Program przyuczenia do pracy dorosłych uwzględnia w szczególności standardy kwalifikacji zawodowych dostępne w bazach danych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy.
Przyuczenie do pracy dorosłych kończy się egzaminem sprawdzającym, przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną powoływaną przez kuratora oświaty lub przez instytucję szkoleniową wskazaną przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie, wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy.
Uczestnik przyuczenia do pracy dorosłych, który zdał egzamin sprawdzający z wynikiem pozytywnym, otrzymuje zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności.

 

Opiekun uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych realizowanego w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych musi posiadać kwalifikacje instruktora praktycznej nauki zawodu.

 

Opiekun uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych realizowanego w formie przyuczenia do pracy dorosłych musi posiadać:

-wykształcenie średnie,

-3-letni staż pracy w zawodzie obejmującym zadania zawodowe, do realizacji których są wymagane umiejętności zdobywane w trakcie przyuczenia,

-roczne doświadczenie w wykonywaniu zadań z zakresu nadzoru nad pracownikami, stażystami lub praktykantami.

Wymiar czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych nie może przekraczać 8 godzin zegarowych dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo.

Nabywanie umiejętności praktycznych obejmuje co najmniej 80 % czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych i jest realizowany u pracodawcy.

Pracodawca zapewnia warunki umożliwiające zdobywanie wiedzy teoretycznej prowadząc kształcenie teoretyczne bezpośrednio u siebie lub kierując uczestnika do instytucji szkoleniowej wskazanej prze starostę. W przypadku gdy kształcenie teoretyczne realizuje instytucja szkoleniowa pracodawca jest obowiązany udzielić uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych czasu wolnego na uczestnictwo w zajęciach w wymiarze przewidzianym w  programie.

W przypadku gdy pracodawca nie może zapewnić warunków do realizowaniu w  pełni programu praktycznej nauki zawodu dorosłych, możliwe jest zrealizowanie części tego programu przez wskazane przez starostę Centrum Kształcenia Praktycznego lub Centrum Kształcenia Ustawicznego, działające na podstawie przepisów o systemie oświaty, w wymiarze nie przekraczającym 20% programu.

Uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych przysługuje stypendium w wysokości 120% aktualnego zasiłku,  jeżeli miesięczny wymiar gorzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin, w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym, że stypendium nie może być niższe niż 20% aktualnego zasiłku. Za okres, za który przysługuje stypendium, zasiłek nie przysługuje.  Za okres, za który przysługuje stypendium, zasiłek nie przysługuje.

Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia.

 

Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych, który z własnej winy przerwie program przygotowania lub nie przystąpi do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego jest obowiązany do zwrotu kosztów tego przygotowania poniesionych z Funduszu Pracy, z wyjątkiem przypadku gdy powodem przerwania programu tego przygotowania lub nieprzystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

W wyżej wymienionej sytuacji uczestnik przygotowania zawodowego może ponownie się zarejestrować w powiatowym urzędzie pracy, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia przerwania programu lub nieprzystąpienia do egzaminu.

 

Starosta refunduje ze środków Funduszu Pracy pracodawcy, z którym zawarł umowę określone  w umowie wydatki poniesione na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, w szczególności na materiały i surowce, eksploatację maszyn i urządzeń, odzież robocza, posiłki regeneracyjne i inne środki niezbędne do realizacji przygotowania zawodowego dorosłych w wymiarze do 2 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc realizacji programu.

Pracodawcy, który zawarł umowę w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych, przysługuje jednorazowa premia ze środków Funduszu Pracy po zakończeniu tej formy aktywizacji, jeżeli skierowany przez starostę uczestnik ukończy program praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych i zdał egzamin lub egzamin na tytuł zawodowy, tytuł czeladnika lub podstawy programowe kształcenia w zawodzie, egzamin sprawdzający.

Premia jest przyznawana w wysokości 400 zł za każdy pełny miesiąc programu przygotowania zawodowego dorosłych, zrealizowanego za każdego skierowanego uczestnika, kwota premii podlega waloryzacji na zasadach określonych w art.72 ust. 6. Premia nie przysługuje pracodawcy z którym umowa została rozwiązana z winy pracodawcy. Premia jest przyznawana na wniosek pracodawcy w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu przez uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych.

 

W przypadku gdy uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych nie złożył z wynikiem pozytywnym egzaminu, koszty ponownego przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego nie mogą być sfinansowane ze środków Funduszu Pracy.  


Starosta może sfinansować koszty przejazdu do miejsca odbywania przygotowania zawodowego dorosłych, a w przypadku gdy przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w miejscowości innej, niż miejsce zamieszkania, także koszty zakwaterowania.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2009r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz. U. z 2009r. Nr 61 poz. 502)

Wytworzył:
Marta Morawska-Motyl
Udostępnił:
Paweł Wawruszczak
(2010-12-29 11:40:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Wawruszczak
(2011-12-29 14:24:25)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X