☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie

Niedziela 08.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Utrata prawa do zasiłku

Utrata prawa do zasiłku następuje w przypadku, jeżeli bezrobotny w okresie pobierania zasiłku:

1) nie spełnia warunków, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy (podjęcie zatrudnienia, złożenie wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, powołanie do czynnej służby wojskowej, nabycie prawa do świadczeń emerytalnych lub rentowych z tytułu niezdolności do pracy, nabycie nieruchomości rolnej o pow. użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe, na wniosek bezrobotnego i inne),

2) odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych, poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie,

3) po otrzymaniu skierowania nie podjął szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,

4) otrzymał pożyczkę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub rolniczej albo otrzymała jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej,  

4a) otrzymał jednorazowo środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub z instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,  

4b) rozpoczął realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisał kontrakt socjalny, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt.2,        

5) nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomił  w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa, pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy, w zależności od liczby niestawiennictw, odpowiednio na okres:

             - 120 dni w przypadku pierwszego niestawiennictwa,

             - 180 dni w przypadku drugiego niestawiennictwa,

             - 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niestawiennictwa,

6) nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania lub pobytu,

7) złożył wniosek o rezygnacji z zasiłku i statusu bezrobotnego,

8) z własnej winy przerwał szkolenie, staż, lub wykonywanie prac społecznie użytecznych lub inną formę pomocy określoną w ustawie,

9) pozostaje niezdolny do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych,  utrata prawa do zasiłku oraz utrata statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego,

10) nie przedstawił zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku ZUS ZLA. Nieprzedstawienie zaświadczenia w wymaganej formie skutkuje pozbawieniem prawa do zasiłku i statusu bezrobotnego z pierwszym dniem niezdolności do pracy.

11) z własnej winy przerwał program przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpił do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego. 

12) w okresie nie dłuższym niż 10 dni przebywał za granicą lub pozostawał w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia i zawiadomił o tym fakcie powiatowy urząd pracy - zasiłek za ten okres nie przysługuje. Całkowity okres zgłoszonego pobytu za granicą oraz braku gotowości do pracy z innego powodu nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego.

Wytworzył:
Romualda Jaz
Udostępnił:
Paweł Wawruszczak
(2010-12-27 08:26:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Wawruszczak
(2011-02-04 14:29:18)
 
 
ilość odwiedzin: 426322

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X