☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie

Niedziela 08.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Finansowanie kosztów studiów podyplomowych

Starosta na wniosek osób wymienionych poniżej w pkt 1, 2 i 3 może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów, do wysokości 100%, nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli uprawdopodobnią, że ukończenie danych studiów zapewni im uzyskanie odpowiedniej pracy.

 

Finansowanie kosztów studiów podyplomowych dotyczy:

1.    osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Gryfinie lub w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie Filia w Chojnie;

2.    osób zarejestrowanych jako osoby poszukujące pracy, które:

  • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego
   z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  • są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
  • uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
  • są żołnierzami rezerwy,
  • pobierają rentę szkoleniową,
  • pobierają świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6,
  • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierzają podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem;

3.    pracowników oraz osób wykonujących inną pracę zarobkową w wieku 45 lat
i powyżej, zainteresowanych pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy.


Do wniosku o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych należy dołączyć dokumenty wymagane przez powiatowy urząd pracy, w szczególności:

 1. dokument stanowiący uprawdopodobnienie uzyskania odpowiedniej pracy (oświadczenie przyszłego pracodawcy o zamiarze powierzenia tej osobie odpowiedniej pracy),
 2. dokument zawierający informację o nazwie i terminie realizacji studiów podyplomowych, nazwę i adres organizatora studiów podyplomowych oraz koszcie studiów podyplomowych.

Starosta zawiera z uczestnikiem studiów podyplomowych umowę na dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych.


Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych może nastąpić jednorazowo lub
w ratach za kolejne semestry studiów
.

 

Osoba korzystająca z dofinansowania kosztów studiów podyplomowych przedkłada
w powiatowym urzędzie pracy dokument potwierdzający kontynuację studiów podyplomowych lub dyplom ukończenia tych studiów. W przypadku podjęcia przez uczestnika studiów podyplomowych zatrudnienia w trakcie ich odbywania, nie zawiesza się finansowania tych studiów do planowanego terminu ukończenia.

W przypadku przerwania studiów podyplomowych z winy uczestnika kwota wydatkowana na ich finansowanie z Funduszu Pracy podlega zwrotowi.

Wytworzył:
Joanna Matuszak
Udostępnił:
Paweł Wawruszczak
(2010-12-29 11:59:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Wawruszczak
(2010-12-29 12:00:11)
 
 
ilość odwiedzin: 426316

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X