☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie

Niedziela 08.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Szukam pracownika

 

SZUKASZ PRACOWNIKA, POMOCY W REKRUTACJI?

TUTAJ UZYSKASZ WSZYSTKIE INFORMACJE.

 

W ramach usług pośrednictwa pracy, możesz zamieścić oferty pracy, skorzystać z giełdy pracy oraz z profesjonalnej rekrutacji.

Potrzebujesz pracownika?! Zgłoś do nas ofertę pracy!!!
Dysponujemy szeroką bazą kandydatów do podjęcia pracy. Posiadamy możliwość zamieszczenia ofert pracy w lokalnej prasie, na stronie internetowej, propagowaniu ofert w innych Urzędach Pracy.

Złożyłeś u nas ofertę pracy, ale nie chcesz by w różne dni i o różnych porach przychodzili do Ciebie kandydaci? Nie ma problemu ! Dobierzemy pracowników do Twoich potrzeb mamy obszerną bazę bezrobotnych o różnych specjalnościach i zawodach. Zorganizujemy dla Ciebie Giełdę Pracy. Podaj tylko termin, który Tobie odpowiada. Oszczędzasz czas, a szanse na znalezienie najlepszego pracownika rosną.

Masz pytanie? chcesz pomocy? interesują Cię nasze programy? – skontaktuj się z nami.

Ustalimy z Tobą w dogodnym dla Ciebie terminie godzinę i miejsce spotkania.

 

Pośrednictwo pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców realizowane przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy jest prowadzone nieodpłatnie, zgodnie z zasadami:

1) dostępności usług pośrednictwa pracy dla poszukujących pracy oraz dla pracodawców;

2) dobrowolności – oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy;

3) równości – oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym
i poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną;

4) jawności – oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy.

Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu. 

Zadania w zakresie upowszechniania oferty pracy, kontaktów z pracodawcą i osobami zarejestrowanymi oraz kierowanie zarejestrowanych do pracodawcy realizuje powiatowy urząd pracy, który przyjął ofertę pracy od pracodawcy. 

Pracodawca zgłaszając ofertę pracy do powiatowego urzędu pracy może nie wyrazić zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację przez osoby niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy.

Oferta pracy, w związku z którą pracodawca nie wyraził zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację, może być udostępniona w pełnym zakresie wyłącznie tym bezrobotnym lub poszukującym pracy, którzy spełniają wymagania określone w ofercie i których powiatowy urząd pracy kieruje do pracy u tego pracodawcy. Sposób upowszechniania i realizacji oferty pracy pośrednik uzgadnia z pracodawcą. 

Powiatowy urząd pracy, który nie dysponuje kandydatami spełniającymi wymagania określone w ofercie pracy, udostępnia informacje o braku możliwości realizacji oferty innym powiatowym urzędom pracy co najmniej przez internetową bazę ofert pracy, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy.


Powiatowy urząd pracy nie może przyjąć oferty pracy, o ile pracodawca:

1) zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną,

2) w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo  jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy.
 

Zgłoszenie krajowej oferty pracy obejmuje dane dotyczące: 

1) pracodawcy krajowego , w tym: nazwę, adres, numer telefonu, imię i nazwisko pracodawcy lub jego pracownika, wskazanego przez  tego pracodawcę do kontaktów w sprawie ofert pracy, zwanego dalej „ osobą wskazaną przez pracodawcę”, oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności, numer identyfikacji podatkowej, podstawowy rodzaj działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności, liczbę zatrudnionych pracowników, informacje dotyczące warunków określonych w art. 36 ust. 5e pkt 2 ustawy, informację, czy pracodawca jest agencją zatrudnienia zgłaszającą ofertę pracy tymczasowej, preferowaną formę kontaktów oraz numer faksu , adres poczty elektronicznej i strony internetowej, jeżeli pracodawca posiada takie możliwości komunikacji,  

2) zgłaszanego miejsca pracy, w tym: nazwę zawodu, kod zawodu według klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy określonej przez ministra, zwanej dalej „klasyfikacją zawodów i specjalności”, nazwę stanowiska, liczbę wolnych miejsc pracy z uwzględnieniem liczby wolnych miejsc pracy  dla niepełnosprawnych, ogólny zakres obowiązków, miejsce wykonywania pracy, rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy wymiar czasu pracy, informację o systemie i rozkładzie czasu pracy, wysokość  proponowanego wynagrodzenia brutto, system wynagradzania, datę rozpoczęcia pracy, okres zatrudnienia w przypadku pracy na podstawie umowy o pracę , oznaczenie, czy oferta pracy jest ofertą pracy tymczasowej w rozumieniu art. 19g ustawy,

3) oczekiwań pracodawcy krajowego wobec kandydatów do pracy , w tym: poziomu wykształcenia, umiejętności, uprawnień, doświadczenia zawodowego , znajomości języków obcych z określeniem poziomu ich znajomości , szczególnego zainteresowania zatrudnieniem kandydatów z państw EOG,

4)postępowania z ofertą pracy, w tym: okresu aktualności oferty, częstotliwości kontaktów z osobą wskazaną przez pracodawcę, stwierdzenia, że oferta nie jest w tym samym czasie zgłoszona do innego powiatowego urzędu pracy na terenie kraju, możliwości upowszechniania informacji identyfikujących pracodawcę krajowego, oczekiwań dotyczących dodatkowego:

a) upowszechniania oferty pracy w wybranych państwach EOG,

b) przekazania oferty pracy do wskazanych powiatowych urzędów pracy w celu upowszechnienia w ich siedzibach  

- zwane dalej „danymi wymaganymi”.   

W przypadku braku w zgłoszeniu krajowej oferty pracy danych wymaganych, powiatowy urząd  pracy powiadamia pracodawcę krajowego , w formie ustalonej dla wspólnych kontaktów, o konieczności uzupełnienia zgłoszenia. Nieuzupełnienie przez pracodawcę krajowego zgłoszenia, w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia, powoduje, że oferta pracy nie jest przyjmowana do realizacji przez powiatowy urząd pracy.


Upowszechnienie oferty pracy może być prowadzone w formie, która:

1)   zawiera dane umożliwiające identyfikację pracodawcy krajowego  albo
2)   nie zawiera tych danych .

Zgłoszenie krajowej oferty pracy w danym powiatowym urzędzie pracy jest dokonywane przez pracodawcę krajowego pisemnie. Oferty pracy można zgłosić osobiście, faxem oraz drogą elektroniczną. Formularz- krajowej oferty pracy  można pobrać w zakładce „Pliki” lub osobiście w pok. 4 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie oraz w pok. 12 w Filii w Chojnie..

Oferty pracy publikowane są na tablicach ogłoszeń urzędu pracy, na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie: www.pupgryfino.com.pl,  w  prasie lokalnej: Gazeta Chojeńska,  Nowe 7 dni Gryfina, Gazeta Gryfińska, na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia: www.psz.praca.gov.pl

Dodatkowych informacji uzyskać można:

  w pokoju nr 4(parter) – PUP Gryfino, tel. 91-416-45-15 wew. 124

  w pokoju nr 12 (parter) – Filia w Chojnie, tel. 91-414-19-31 wew. 143

 

 

 

Podstawa prawna:

-Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177, poz. 1193).

Wytworzył:
Renata Twarda
Udostępnił:
Paweł Wawruszczak
(2011-03-25 14:12:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Wawruszczak
(2011-03-25 14:45:36)
 
 
ilość odwiedzin: 426302

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X