☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie

Czwartek 13.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

EFS 6.1.3 - w trakcie realizacji

PROGRAMY W REALIZACJI

 

PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

 

KKWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU - PROJEKT SYSTEMOWY

Projekt zrealizowany w ramach priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

 

Termin realizacji: 01.01 – 31.12.2012

 

Cel:

Doprowadzenie do podjęcia samozatrudnienia 26 przedsiębiorczych bezrobotnych oraz nabycie lub podwyższenie kompetencji zawodowych przez 225 osób bezrobotnych  z powiatu gryfińskiego do końca 2012.

 

Cele szczegółowe:

Zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych lub zmiana , uaktualnienie posiadanych kwalifikacji zawodowych przez 55 osób bezrobotnych z powiatu gryfińskiego.

Zdobycie doświadczenia zawodowego w miejscu pracy przez 170 osób bezrobotnych z terenu powiatu gryfińskiego.

Aktywizacja 26 bezrobotnych z terenu powiatu gryfińskiego poprzez pomoc w uruchomieniu działalności gospodarczej.

Zdiagnozowanie możliwości i potrzeb zawodowych 285 bezrobotnych przystępujących do projektu z terenu powiatu gryfińskiego.

Podjęcie zatrudnienia bądź samozatrudnienia przez 102 osoby bezrobotnych z terenu powiatu gryfińskiego w okresie do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie.

 

Działania w ramach projektu:

Poradnictwo zawodowe
- dla wszystkich osób przystępujących do projektu, w szczególności dla osób mających problemy ze zdefiniowaniem swoich potrzeb zawodowych i wyborem odpowiedniej formy wsparcia. Osoby deklarujące chęć podjęcia działalności gospodarczej zostaną poddane badaniu predyspozycji zawodowych do prowadzenia własnej firmy.

Staż
- dla 200 osób. Działania te pozwolą ich uczestnikom zdobyć kwalifikacje i umiejętności zawodowe dostosowane do konkretnych potrzeb pracodawców oraz doświadczenie zawodowe, a także umożliwią zaadaptowanie się w środowisku pracy.

Szkolenia
- dla 59 osób. Będą to szkolenia zawodowe, które zostaną zrealizowane w kierunkach ustalonych o analizę potrzeb pracodawców z lokalnego rynku pracy, tj.: Magazynier z obsługa wózków jezdniowych, Kwalifikacja wstępna przyspieszona , Kasjer handlowy, Kadry i płace. Szkolenia pozwolą zdobyć lub podwyższyć  kwalifikacje zawodowe oraz dostosować je do potrzeb rynku pracy.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
- dla 33 osób. Osoby przedsiębiorcze, które mają pomysł na własny biznes i złożą wniosek wraz z biznes planem będą mogły ubiegać się o jednorazowe środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Pośrednictwo pracy
- Osoby biorące udział w projekcie będą mogły skorzystać z pośrednictwa pracy stanowiącego pomoc w podjęciu zatrudnienia - znalezieniu oferty pracy odpowiedniej do zdobytych kwalifikacji zawodowych.

 

Liczba osób objętych projektem:  285 osób, w tym objętych:

 

Charakterystyka osób objętych projektem:

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie oraz jego Filii w Chojnie jako osoby bez kwalifikacji zawodowych lub o kwalifikacjach niedostosowanych do potrzeb rynku pracy, osoby bez doświadczenia zawodowego oraz osoby zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej,

Projekt skierowany jest do 285 o.(w tym 170 kobiet oraz 115 mężczyzn).

 

Kryteria dostępu osób do projektu

Kryteria ustalone o Plan Działania na rok 2012 dla Poddziałania 6.1.3:

- osoby, które nie ukończyły 25 roku życia - 247 (150 kobiet / 97 mężczyzn)

-osoby bezrobotne niepełnosprawne - 12os., (7 kobiet / 5 mężczyzn)

-osoby objęte Indywidualnym Planem Działania będą stanowiły 100% przystępujących do projektu – 285

 

Limit środków na realizację projektu:  2 193 800,00 zł

 

 

Ø PRZEDSIĘBIORCA TO MÓJ ZAWÓD  - PROJEKT KONKURSOWY

Projekt zrealizowany w ramach priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

 

Termin realizacji: 01.01 – 30.06.2012 (kontynuacja projektu z 2011 r.)

 

Charakterystyka osób objętych projektem:

Osoby bezrobotne z terenu powiatu gryfińskiego, zwolnione z zakładu pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy  od momentu przystąpienia do projektu, zamierzające założyć działalność gospodarczą.

 

Cel:

Zdobycie przez przedsiębiorczych bezrobotnych  z terenu powiatu gryfińskiego  zwolnionych z zakładu pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy  od momentu przystąpienia do projektu, wiedzy niezbędnej do prowadzenia własnej firmy oraz założenie działalności gospodarczej przez część z nich.

 

Liczba osób objętych projektem: 21 osób ( w tym 14 osób w 2012 roku)

 

Limit środków na realizację projektu: 7 027,70 zł

 

 

Ø PIRAMIDA KOMPETENCJI - PROJEKT SYSTEMOWY w ramach partnerstwa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie

Projekt zrealizowany w ramach priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

 

Termin realizacji: 01.01.-31.12.2012

 

Charakterystyka osób objętych projektem:

Pracownicy Centów Aktywizacji Zawodowej  odpowiedzialni za świadczenie usług i instrumentów rynku pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie oraz jego Filii w Chojnie a także inni pracownicy tegoż Urzędu zajmujący się  bezpośrednią aktywizacją zawodową osób bezrobotnych lub odpowiedzialni za indywidualne kontakty z osobami bezrobotnymi  lub  poszukującymi pracy oraz kierownicy komórek organizacyjnych zajmujących się aktywizacja zawodową osób bezrobotnych.

 

Cel:

Wzmocnienie kadrowe i kompetencyjne oraz profesjonalizacja usług rynku pracy świadczonych  przez Publiczne Służby Zatrudnienia w województwie Zachodniopomorskim do końca 2012 roku.

 

Realizowane działania:

- współfinansowanie wynagrodzeń 3 pracowników PUP

- szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe pracowników

 

Limit środków na realizację projektu: 97 438,00 zł

Wytworzył:
Monika Bałszan
Udostępnił:
Paweł Wawruszczak
(2010-12-29 12:24:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Wawruszczak
(2012-04-13 13:40:14)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X