☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie

Czwartek 13.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

EFS 6.1.3 - zakończone


PROGRAMY ZAKOŃCZONE

PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

ROK 2008


KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU
- PROJEKT SYSTEMOWY
Projekt zrealizowany w ramach priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych


Termin realizacji: 01.01 – 31.12.2008

Charakterystyka osób objętych projektem:
Osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowym Urzędzie pracy w Gryfinie oraz jego Filii w Chojnie wykazujące niski poziom aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia, a w szczególności osoby długotrwale bezrobotnych, osoby bez kwalifikacji zawodowych lub o kwalifikacjach niedostosowanych do wymogów rynku pracy oraz bez doświadczenia zawodowego (w szczególności osoby do 25 roku życia) oraz zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej.

Cel:
Poprawa poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych z terenu Powiatu Gryfińskiego poprzez działania wspierające i promujące podnoszenie kwalifikacji zawodowych i samo zatrudnienia.
Zwiększenie motywacji do podjęcia zatrudnienia lub samo zatrudnienia oraz poziomu kompetencji zawodowych wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Gryfino dzięki objęcie ich działaniami  pozwalającymi na realizacje pomysłów na własna firmę, zdobycie kwalifikacji zawodowych, zdobycie doświadczania, pozyskanie umiejętności poruszania się w środowisku pracy.

Liczba osób objętych projektem: 609 osób, w tym objętych:
- stażami:  224 os.
- przygotowaniem zawodowym: 118 os.
- szkoleniami : 233 os.
- jednorazowymi środkami na rozwój działalności gospodarczej: 60 os.
- poradnictwem zawodowym: 350 os.
- pośrednictwem pracy: 342 os.

 Limit środków na realizację projektu: 3 616 700,00 zł


 KOBIETA POTRAFI – szansa na samorealizację
- PROJEKT KONKURSOWY
Projekt zrealizowany w ramach priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy


Termin realizacji: 01.07 – 31.12.2008

Charakterystyka osób objętych projektem:
Projekt skierowany jest do kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie powyżej 12 miesięcy z terenu 4 gmin Powiatu Gryfińskiego: Gryfino, Banie, Widuchowa, Stare Czarnowo.

Cel:
Podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia kobiet pozostających bez pracy  powyżej 12  miesięcy i zarejestrowanych w tym czasie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie.

Liczba osób objętych projektem: 98 osób

Działania realizowane:
-  warsztaty psychologiczno – doradcze
-  szkolenia zawodowe
- opieka nad dzieckiem w trakcie udziału w projekcie
-  dofinansowanie przejazdów na warsztaty, szkolenia i staże

Limit środków na realizację projektu: 679 100,00 zł


DORADCA I POŚREDNIK PRACY W STANDARDACH UNIJNYCH
- PROJEKT SYSTEMOWY w ramach partnerstwa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie
Projekt zrealizowany w ramach priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie


Termin realizacji: 01.01.2008 -.31.12.2008

Charakterystyka osób objętych projektem:
Doradcy zawodowi oraz pośrednicy pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie oraz jego Filii w Chojnie.

Cel:
Podniesienie jakości i dostępności usług doradczych świadczonych przez Publiczne Służby Zatrudnienia poprzez zwiększenie liczby doradców zawodowych i pośredników pracy o kwalifikacjach dostosowanych do wymagań współczesnego europejskiego rynku pracy.

Realizowane działania:
- współfinansowanie wynagrodzeń 3 pracowników PUP
- szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe pracowników
- studia magisterskie lub podyplomowe
- wyposażenie stanowisk pracy w niezbędne meble i/lub sprzęt komputerowy

Limit środków na realizację projektu: 91 011,59 zł


 


2009

 

Ø KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU - PROJEKT SYSTEMOWY

Projekt zrealizowany w ramach priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - poddziałanie 6.1.3Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

 

Termin realizacji: 01.01 – 31.12.2009

 

Charakterystyka osób objętych projektem:

Osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowym Urzędzie pracy w Gryfinie oraz jego Filii w Chojnie wykazujące niski poziom aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia. Szczególny nacisk położono na osoby  bez kwalifikacji zawodowych  i/lub osoby długotrwale bezrobotne.

 

 

Cel: Poprawa poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych z terenu Powiatu Gryfińskiego poprzez działania wspierające i promujące podnoszenie kwalifikacji zawodowych i samo zatrudnienia

 

Liczba osób objętych projektem: 730 osób, w tym objętych:

- stażami: 309 os.,

- przygotowaniem zawodowym: 120 os.,

- szkoleniami: 260 os.,

- jednorazowymi środkami na rozwój działalności gospodarczej: 79 os.

 

Liczba osób które podjęły zatrudnienie: 305 os.

 

Limit środków na realizację projektu:  4 266 100,00 zł

 

Ø KOBIETA POTRAFI – szansa na samorealizację  - PROJEKT KONKURSOWY

Projekt zrealizowany w ramach priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

 

Termin realizacji:01.01.-31.12.2009 (kontynuacja projektu z 2008 r.)

 

Charakterystyka osób objętych projektem:

Projekt skierowany jest do kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie powyżej 12 miesięcy z terenu 4 gmin Powiatu Gryfińskiego: Gryfino, Banie, Widuchowa, Stare Czarnowo.

 

Cel:

Podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia kobiet pozostających bez pracy  powyżej 12  miesięcy i zarejestrowanych w tym czasie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie

 

Liczba osób objętych projektem: 112 osób

 

Działania realizowane:

- szkolenia zawodowe

- praktyki zawodowe zgodne z kierunkiem ukończonego szkolenia

- pośrednictwo pracy

- opieka nad dzieckiem w trakcie udziału w projekcie

- dofinansowanie przejazdów na warsztaty, szkolenia i staże

 

Limit środków na realizację projektu: 1  870 570,69 zł

 

 

Ø DORADCA I POŚREDNIK PRACY W STANDARDACH UNIJNYCH - PROJEKT SYSTEMOWY w ramach partnerstwa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie

Projekt zrealizowany w ramach priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

 

Termin realizacji: 01.01.-31.12.2009 (kontynuacja projektu z 2008 r.)

 

Charakterystyka osób objętych projektem:

Doradcy zawodowi oraz pośrednicy pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie oraz jego Filii w Chojnie

 

Cel:

Podniesienie jakości i dostępności usług doradczych świadczonych przez Publiczne Służby Zatrudnienia poprzez zwiększenie liczby doradców zawodowych i pośredników pracy o kwalifikacjach dostosowanych do wymagań współczesnego europejskiego rynku pracy.

 

Realizowane działania:

- współfinansowanie wynagrodzeń 3 pracowników PUP

- szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe pracowników

- studia magisterskie lub podyplomowe

 

Limit środków na realizację projektu: 94 115,23 zł

 

 

2010

 

Ø KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU - PROJEKT SYSTEMOWY

Projekt zrealizowany w ramach priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

 

Termin realizacji: 01.01 – 31.12.2010

Charakterystyka osób objętych projektem:

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie oraz jego Filii w Chojnie jako osoby długotrwale bezrobotne lub zagrożone długotrwałym bezrobociem, a w szczególności osoby powyżej 45 roku życia, osoby bez kwalifikacji zawodowych lub o kwalifikacjach niedostosowanych do wymagań rynku, bez doświadczenia zawodowego i osoby zainteresowane uruchomieniem własnego biznesu.

 

Cel:

Celem nadrzędnym działań podejmowanych w ramach projektu "Kwalifikacje drogą do sukcesu" jest poprawa poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych poprzez działania wspierające i promujące podnoszenie kwalifikacji zawodowych i samo zatrudnienia. Bezpośrednim celem projektu jest pomoc osobom bezrobotnym z powiatu gryfińskiego w efektywnym poruszaniu się po rynku pracy i znalezieniu zatrudnienia lub podjęciu samozatrudnienia, zwiększeniu ich motywacji do podjęcia pracy udzielając porad zawodowych, poszerzając umiejętności zawodowe, dostosowując do potrzeb rynku pracy oraz udzielając pomocy przy rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej

 

Liczba osób objętych projektem: 817* osób, w tym objętych:

- stażami: 446 os.

- szkoleniami : 459 os.

- jednorazowymi środkami na rozwój działalności gospodarczej: 95 os.

- poradnictwem zawodowym: 817 os.

 

*Liczba 817 osób nie jest sumą poszczególnych zadań, ponieważ  część osób skorzystała zarówno ze staży i szkoleń

 

Liczba osób które podjęły zatrudnienie: 187 os.

 

Limit środków na realizację projektu: 5 265 100,00 zł

 

 

Ø PRZEDSIEBIORCA TO MÓJ ZAWÓD  - PROJEKT KONKURSOWY

Projekt zrealizowany w ramach priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

 

Termin realizacji: 01.07 – 31.12.2010

 

Charakterystyka osób objętych projektem:

Osoby bezrobotne z terenu powiatu gryfińskiego, zwolnione z zakładu pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy  od momentu przystąpienia do projektu, zamierzające założyć działalność gospodarczą.

 

Cel:

Zdobycie przez przedsiębiorczych bezrobotnych  z terenu powiatu gryfińskiego  zwolnionych z zakładu pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy  od momentu przystąpienia do projektu, wiedzy niezbędnej do prowadzenia własnej firmy oraz założenie działalności gospodarczej przez część z nich.

 

Liczba osób objętych projektem: 21 osób, w tym:

- wsparciem psychologicznym: 21 os.

- szkoleniem zawodowym: 20 os.

 

Limit środków na realizację projektu: 212 976,86 zł

 

 

Ø DORADCA I POŚREDNIK PRACY W STANDARDACH UNIJNYCH - PROJEKT SYSTEMOWY  w ramach partnerstwa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie

Projekt zrealizowany w ramach priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

 

Termin realizacji: 01.01.-31.12.2010 (kontynuacja projektu z 2009 r.)

 

Charakterystyka osób objętych projektem:

Doradcy zawodowi oraz pośrednicy pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie oraz jego Filii w Chojnie a także pozostali pracownicy zajmujący się aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

 

Cel:

Podniesienie jakości i dostępności usług doradczych świadczonych przez Publiczne Służby Zatrudnienia poprzez zwiększenie liczby doradców zawodowych i pośredników pracy o kwalifikacjach dostosowanych do wymagań współczesnego europejskiego rynku pracy.

 

Realizowane działania:

- współfinansowanie wynagrodzeń 3 pracowników PUP

- szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe pracowników

- studia podyplomowe

 

Limit środków na realizację projektu: 94 115,23 zł

 

 

2011

 

Ø KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU - PROJEKT SYSTEMOWY

Projekt zrealizowany w ramach priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

 

Termin realizacji: 01.01 – 31.12.2011

 

Charakterystyka osób objętych projektem:

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie oraz jego Filii w Chojnie jako osoby bez kwalifikacji zawodowych lub o kwalifikacjach niedostosowanych do potrzeb rynku pracy, osoby bez doświadczenia zawodowego oraz osoby zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej.

 

Cel:

Poprawa poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych poprzez działania wspierające i promujące podnoszenie kwalifikacji zawodowych i samo zatrudnienie.

Pomoc osobom bezrobotnym z powiatu gryfińskiego w nalezieniu zatrudnienia lub podjecie samo zatrudnienia, zwiększenie ich motywacji do podjęcia pracy poprzez  udzielenie porad zawodowych, poszerzenie umiejętności zawodowych dostosowanych do wymagań rynku pracy oraz udzielenie pomocy przy rozpoczęciu działalności gospodarczej.

 

Liczba osób objętych projektem:  632 osoby, w tym objętych:

- stażami: 248 os.,

- szkoleniami: 97 os.,

- jednorazowymi środkami na rozwój działalności gospodarczej: 33 os.,

- poradnictwem zawodowym: 252 os.,

- pośrednictwem pracy: 585 os.

 

Liczba osób które podjęły zatrudnienie: 291 os.

 

Limit środków na realizację projektu:  2 165 700,00 zł

 

 

Ø PRZEDSIĘBIORCA TO MÓJ ZAWÓD  - PROJEKT KONKURSOWY

Projekt zrealizowany w ramach priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

 

Termin realizacji: 01.01 – 31.12.201 (kontynuacja projektu z 2010 r.)

 

Charakterystyka osób objętych projektem:

Osoby bezrobotne z terenu powiatu gryfińskiego, zwolnione z zakładu pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy  od momentu przystąpienia do projektu, zamierzające założyć działalność gospodarczą.

 

Cel:

Zdobycie przez przedsiębiorczych bezrobotnych  z terenu powiatu gryfińskiego  zwolnionych z zakładu pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy  od momentu przystąpienia do projektu, wiedzy niezbędnej do prowadzenia własnej firmy oraz założenie działalności gospodarczej przez część z nich.

 

Liczba osób objętych projektem: 21 osób, w tym:

- szkoleniem z zakresu przedsiębiorczości: 19 os.

- środkami na rozwój przedsiębiorczości: 14 os.

- wsparciem pomostowym: 14 os.

- specjalistycznym doradztwem: 14 os.

 

Liczba osób które podjęły zatrudnienie lub samo zatrudnienie: 18 os.

 

Limit środków na realizację projektu:  735 840,40 zł

 

 

Ø PIRAMIDA KOMPETENCJI - PROJEKT SYSTEMOWY w ramach partnerstwa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie

Projekt zrealizowany w ramach priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

 

Termin realizacji: 01.01.-31.12.2011

 

Charakterystyka osób objętych projektem:

Pracownicy Centów Aktywizacji Zawodowej  odpowiedzialni za świadczenie usług i instrumentów rynku pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie oraz jego Filii w Chojnie a także inni pracownicy tegoż Urzędu zajmujący się  bezpośrednią aktywizacją zawodową osób bezrobotnych lub odpowiedzialni za indywidualne kontakty z osobami bezrobotnymi  lub  poszukującymi pracy oraz kierownicy komórek organizacyjnych zajmujących się aktywizacja zawodową osób bezrobotnych.

 

Cel:

Wzmocnienie kadrowe i kompetencyjne oraz profesjonalizacja usług rynku pracy świadczonych  przez Publiczne Służby Zatrudnienia w województwie Zachodniopomorskim do końca 2012 roku.

 

Realizowane działania:

- współfinansowanie wynagrodzeń 3 pracowników PUP

- szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe pracowników

- studia podyplomowe

-doposażenie stanowisk pracy w Centrum Aktywizacji Zawodowej

 

Liczba osób objętych projektem: 16 osób

 

Limit środków na realizację projektu: 125 389,00 zł

Wytworzył:
Monika Bałszan
Udostępnił:
Paweł Wawruszczak
(2012-04-13 13:23:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Wawruszczak
(2012-04-17 09:55:33)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X