☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie

Czwartek 13.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Jest to instrument rynku pracy mający na celu wsparcie zatrudnienia osób bezrobotnych. Oznacza zwrot kosztów poniesionych przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, producenta rolnego, niepubliczne przedszkole i szkołę na utworzenie lub doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego na to stanowisko przez PUP.

Kogo urząd pracy może skierować do zatrudnienia na utworzonym lub doposażonym stanowisku pracy?

  • Osobę bezrobotną zarejestrowaną przez okres co najmniej 3 miesięcy

Wysokość pomocy finansowej z PUP dla pracodawcy:

  • maksymalna kwota refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia jednego stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wynosi 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 21 000,00 zł 

 

Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego może być przyznana podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, niepublicznemu przedszkolu i szkole jeżeli:

1)      nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot, niepubliczne przedszkole lub niepubliczną szkołę bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn nie dotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz, w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji,

2)      prowadził działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, z tym że do okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej, a w przypadku przedszkola i szkoły – prowadził działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,

3)      nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom, nie zalega z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych,

4)      nie zalega w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych,

5)      nie posiada w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,

6)      nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197 poz. 1661, z późn. zm.)

7)      wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony, a Starosta dysponuje środkami   na jego sfinansowanie,

8)      ubiega się o refundację stanowiska pracy, na które Urząd może skierować bezrobotnych, gdyż figurują w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie osoby o kwalifikacjach wymaganych do pracy na tego typu stanowisku pracy.

Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego może być przyznana producentowi rolnemu jeżeli:

1)      nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy    z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez producenta rolnego bądź na mocy porozumienia stron, z przyczyn nie dotyczących pracowników        w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji,

2)      nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom, nie zalega z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych,

3)      nie zalega w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych,

4)      nie posiada w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,

5)      nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) lub ustawy z dnia      28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197 poz. 1661, z późn. zm.),

6)      nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu Komunikatu Komisji – Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania                        i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2),

7)      posiada gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzi działy specjalne produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

8)      wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony, a starosta dysponuje środkami na jego sfinansowanie,

9)      ubiega się o refundację stanowiska pracy, na które Urząd może skierować bezrobotnych, gdyż figurują w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie osoby o kwalifikacjach wymaganych do pracy na tego typu stanowisku pracy.

 

Co musi zrobić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, producent rolny, niepubliczne przedszkole i szkoła aby otrzymać refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego?

  • Złożyć w PUP wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z niezbędnymi załącznikami.
  • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku podpisać z PUP umowę o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
  • Utworzyć lub doposażyć stanowisko pracy tj. dokonać uzgodnionych z urzędem zakupów w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego i przedłożyć w PUP opłacone faktury/rachunki.
  • Poddać się czynnościom monitorującym mającym na celu stwierdzenie utworzenia stanowiska pracy.
  • Zatrudnić bezrobotnych skierowanych przez urząd na okres co najmniej 2 lat i dostarczyć kserokopię umów o pracę.

 

Powiatowy Urząd Pracy w wyniku podpisanej umowy zrefunduje wydatki poniesione na:

Zakup środków trwałych, urządzeń i maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii.

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego:

- udzielona producentowi rolnemu stanowi pomoc de minimis w sektorze produkcji rolnej w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de mini mis             w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007, str. 35) i jest udzielana zgodnie             z przepisami tego rozporządzenia.

 

- udzielona przedszkolu lub szkole stanowi pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis i jest udzielane zgodnie z przepisami tego rozporządzenia. W przypadku gdy refundacja jest przyznawana jako wsparcie finansowe z Funduszu Pracy w celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty – nie stanowi pomocy de minimis.

 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego stanowi pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5), albo pomoc de minimis w rybołówstwie, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str.6), w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa, i są udzielane zgodnie z przepisami tych rozporządzeń, z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami.

 

 

Podstawa prawna:

- Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 674)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2012 r.  poz. 457) 

 

 

Wytworzył:
Anna Drywa
Udostępnił:
Paweł Wawruszczak
(2010-12-29 12:14:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Wawruszczak
(2013-09-13 12:48:26)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X