☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie

Czwartek 13.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kierownicy komórek organizacyjnych

Do podstawowych zadań, obowiązków i uprawnień wspólnych dla kierowników komórek organizacyjnych należy:
1.    Planowanie i wytyczanie kierunków działania podległych komórek organizacyjnych.
2.    Szczegółowe zaznajamianie pracowników z zadaniami komórki organizacyjnej, zakresem współpracy     z innymi komórkami organizacyjnymi PUP oraz ustaleniami kierownictwa i przekazywanie do wiadomości i wykonania otrzymanych poleceń, dyspozycji i aktów normatywnych.
3.    Zapewnienie przestrzegania postanowień Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu Pracy PUP,         a w szczególności przepisów o dyscyplinie pracy, warunkach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochronie przeciwpożarowej.
4.    Koordynowanie i nadzorowanie pracy podległej komórki organizacyjnej z punktu widzenia merytorycznego i formalnego.
5.    Nadzór na sporządzaniem raportów i sprawozdań z zakresu pracy podległej komórki.
6.    Zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań wynikających z niniejszego regulaminu przez podległe komórki organizacyjne.
7.    Podejmowanie decyzji oraz wydawanie dyspozycji w granicach wynikających z zakresu działania komórki organizacyjnej oraz udzielonych upoważnień.
8.    Zgłaszanie wszelkich propozycji zmian do regulaminu organizacyjnego wynikających ze zmieniających się przepisów oraz współpraca z Dyrektorem PUP przy opracowaniu regulaminu organizacyjnego.
9.    Opracowywanie projektów zarządzeń Dyrektora PUP z zakresu zadań podległej komórki organizacyjnej oraz nadzór nad realizacją wydanych zarządzeń.
10.    Usprawnianie organizacji, metod i form pracy podległej komórki organizacyjnej oraz podejmowanie działań na rzecz usprawnienia pracy Urzędu.
11.    Udzielanie pomocy pracownikom podległej komórki organizacyjnej w opracowywaniu procedur dotyczących realizacji zadań stałych.
12.    Nadzór nad standaryzacją zadań wykonywanych w podległej komórce organizacyjnej.
13.    Egzekwowanie od pracowników podległej komórki organizacyjnej sprawnej i kulturalnej obsługi klientów.
14.    Zapewnienie prawidłowej współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi.
15.    Powierzanie w uzasadnionych przypadkach podległym pracownikom wykonywania czynności i zadań dodatkowych nie objętych zakresem czynności.
16.    Wnioskowanie o zatrudnienie pracowników w podległej komórce organizacyjnej.
17.    Opiniowanie doboru obsady osobowej podległej komórki organizacyjnej.
18.    Wnioskowanie wysokości wynagrodzenia, przeszeregowań, nagród i kar dla podległych pracowników.
19.    Ustalanie i aktualizowanie szczegółowych zakresów czynności dla podległych pracowników.
20.    Współpraca w organizowaniu służby przygotowawczej i egzaminów.
21.    Dokonywanie okresowych ocen przydatności zawodowej pracowników, w szczególności nowoprzyjętych.
22.    Dbałość o rozwój zawodowy podległych pracowników, a w szczególności umożliwianie pracownikom kierowanej komórki organizacyjnej uczestniczenie w szkoleniach organizowanych dla służb zatrudnienia.
23.    Ustalanie schematu zastępstw oraz wyznaczanie zastępstwa w przypadku długotrwałej nieobecności      w pracy pracowników z podległej komórki organizacyjnej.
24.    Rozpisywanie korespondencji przychodzącej na poszczególne stanowiska w nadzorowanej komórce organizacyjnej.
25.    Nadzór nad ochroną danych osobowych i tajemnicy ustawowo chronionej.
26.    Realizacja innych zadań wynikających z upoważnienia Dyrektora PUP.
27.    Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych przy realizacji zadań oraz ponoszenie odpowiedzialności za jej naruszenie.
28.    Udzielanie wyjaśnień podczas kontroli zewnętrznych.
29.    Udzielanie wyjaśnień w sprawach skarg i wniosków.
30.    W związku z przydzielonymi zadaniami, kierownicy komórek organizacyjnych mają prawo żądać materiałów, informacji i opinii niezbędnych do wykonywania tych zadań od:
•    Dyrekcji PUP,
•    innych komórek organizacyjnych.
31. Przygotowywanie informacji publicznej w zakresie działania komórki organizacyjnej na stronę internetową 
    PUP Gryfino i do zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.
32. Obowiązek ochrony danych osobowych.

Wytworzył:
Grażyna Gołda
Udostępnił:
Michał Dworzyński
(2010-12-27 13:03:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Michał Dworzyński
(2010-12-27 13:03:37)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X