☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie
Herb Powiatu Gryfińskiego

Środa 12.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie

Data publikacji strony internetowej: 2015-03-08 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-17.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych wyłączeń:

  • multimedia opublikowane przed dn. 23 września 2020 r. nie posiadają napisów dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-17. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internatowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Błaszkiewicz,beata.blaszkiewicz@gryfino.praca.gov.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 416 45 15. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie mieści się w budynku Dworca PKP na I piętrze. Budynek przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo. Do budynku prowadzi wejście od ulicy Sprzymierzonych bądź od strony Peronu nr 1. Od ul. Sprzymierzonych jest oznaczone wejście bezpośrednio do windy, natomiast od strony Peronu nr 1 utwardzona powierzchnia (kostka brukowa) o lekkim wzniesieniu. Do wejścia prowadzą: schody, winda oraz utwardzona powierzchnia przy peronie. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Budynek Filii w Chojnie jest częściowo przystosowany do obsługi klientów z niepełnosprawnościami. Dojście do budynku jest możliwe od ul. Dworcowej. Wejście jest przystosowane w podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Obsługa klienta z niepełnosprawnością ruchową odbywa się na parterze budynku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Siedziba: znajduje się ogólnodostępna winda z której możliwe jest skorzystanie z poziomu 0 od wejścia przy ul. Sprzymierzonych. Na schodach zamontowane są poręcze. W budynku na pierwszym piętrze znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Filia w Chojnie: w budynku nie znajduję się winda, toaleta znajduję się na I piętrze nie jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Nie zastosowano

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Siedziba: Przed wejściem do budynku wydzielono i oznakowano kolorem niebieskim jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Zlokalizowane jest po lewej stronie od wejścia głównego przy ulicy Sprzymierzonych. Filia w Chojnie: Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością jest po lewej stronie od wejścia głównego.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Siedziba: Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Filia w Chojnie: Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Siedziba: Gryfinie nie posiada tłumacza języka migowego. Filia w Chojnie: nie posiada tłumacza języka migowego.

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 

 

Wytworzył:
Waldemar Kurdziel
Udostępnił:
Waldemar Kurdziel
(2020-09-24 14:28:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Paulina Dziewulska
(2021-03-31 12:53:19)

 
 
liczba odwiedzin: 488666

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X