☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie

Niedziela 08.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenia naboru

 


 

Ogłoszenie o naborze nr 5/2019 na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie 

 

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie ogłasza nabór na stanowisko:

KSIĘGOWY  w  Referacie ds. finansowo-księgowym w Gryfinie  

 

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE

1)   Obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub obywatelstwo innych państw, z którymi na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów praca wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2)   Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

3)   W zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego:

      wykształcenie średnie z 2-letnim stażem pracy lub wyższe ekonomiczne.

4)   Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5)   Nieposzlakowana opinia.

 

II. WYMAGANIA DODATKOWE

1)    Mile widziane wykształcenie administracyjne, ekonomiczne lub prawnicze.

2)   Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

3)   Znajomość przepisów z zakresu:

-   ustawy o finansach publicznych,

-   ustawy o rachunkowości,

-   ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

-   ustawy o samorządzie powiatowym,

-   ustawy o pracownikach samorządowych.

4)   Umiejętność myślenia strategicznego i analitycznego, umiejętność dobrej organizacji pracy.

5)   Umiejętność biegłej obsługi komputera Word, Excel.

6)   Sumienność, sprawność, bezstronność, postawa etyczna, samodzielność, odporność na stres.

 

III. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

1)    Prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu jednostki zgodnie z ustawą o rachunkowości.

2)    Sporządzanie sprawozdań budżetowych i analiz z wykonywania planu wydatków jednostki. 

3)    Dokonywanie terminowych płatności i zobowiązań oraz ściąganie należności wynikających z decyzji administracyjnych w wymaganym terminie.

4)    Monitorowanie spłat zobowiązań i wypłat należności: egzekwowanie należności z nakazów komorniczych i sądowych.

5)    Prowadzenie niezbędnej ewidencji należności.

6)    Sporządzanie wniosku o płatność.

 

IV. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU

1)     Praca o charakterze administracyjno - biurowym polegająca na obsłudze klienta: wykonywana w pozycji siedzącej wymuszonej, praca przy komputerze z obciążeniem wzroku.

2)     Praca w wymiarze pełnego etatu.

3)     Liczba stanowisk pracy: 1.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy

1) Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, wyposażone w monitor ekranowy, komputer, drukarkę i telefon.

V.  WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 

VI. WYMAGANE DOKUMENTY

1)   list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019r. poz. 1040),  imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego         zatrudnienia.

2)   życiorys (CV),

3)   kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

4)   kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,

5)   kopie poświadczeń o dodatkowych kwalifikacjach zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, dyplomy, zaświadczenia)

6)   oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia o naborze),

7)   oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia o naborze),

8)   oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i jej charakterze lub o nie prowadzeniu działalności gospodarczej (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia o naborze),

9)    pisemne potwierdzenie zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej umieszczonej w ogłoszeniu (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia o naborze)

10)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych 
       w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

11)  oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji.

 

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

1. Dokumenty należy składać do dnia 25 października 2019 r. w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie na adres Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie, ul. Łużycka 55, 74-100 Gryfino (decyduje data wpływu).

2. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Nabór Nr 5/2019 na stanowisko KSIĘGOWY  w Referacie ds. finansowo-księgowych w Gryfinie.”

 

VIII. INNE INFORMACJE

1. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie bądź na piśmie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej.

2. Złożone dokumenty są odsyłane na pisemny wniosek kandydata.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy  mgr Bogusława Florek   

                                                                                                                                                                                                                       

 

Załącznik nr 1 - Oświadczenia

Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna 

 


 

 

 

 

Wytworzył:
Paulina Dziewulska
(2018-07-09)
Udostępnił:
Michał Dworzyński
(2011-06-29 12:49:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Paulina Dziewulska
(2019-10-15 11:17:28)
 
 
ilość odwiedzin: 426308

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X