☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie

Czwartek 13.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy

REJESTRACJA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY JEST DOBROWOLNA!

Powiatowy urząd pracy rejestruje bezrobotnych i poszukujących pracy zgłaszających się osobiście oraz prowadzi rejestr tych osób.
Rejestracja bezrobotnego lub poszukującego pracy następuje po przedstawieniu kompletu wymaganych dokumentów, po wypełnieniu karty rejestracyjnej oraz po poświadczeniu przez bezrobotnego lub poszukującego pracy własnoręcznym podpisem prawdziwości danych i oświadczeń zawartych w karcie rejestracyjnej.

W celu dokonania rejestracji bezrobotny lub poszukujący pracy zgłasza się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowany - do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa.

Osoba, która nie jest zameldowana lub posiada zameldowanie na pobyt stały w innej miejscowości niż miejsce zameldowania na pobyt czasowy, przy dokonywaniu rejestracji składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowana w innym powiatowym urzędzie pracy.

Osoba zarejestrowana w urzędzie pracy jest zobowiązana do bezzwłocznego informowania o wszelkich zmianach danych zawartych w karcie rejestracyjnej.

Osoba rejestrująca się przedkłada następujące dokumenty (oryginały + kserokopie):

1. Dowód osobisty (oryginał), w przypadku braku dowodu osobistego: paszport i zaświadczenie o zameldowaniu z Urzędu Gminy (oryginał);

2. Dyplomy ukończenia studiów wyższych, świadectwa ukończonych szkół (np. ZSZ, Technikum, Policealne Studium Zawodowe) lub świadectwo szkolne albo zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia oraz dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje zawodowe (oryginał + kopia);

3. Wszystkie świadectwa pracy z podanym wymiarem czasu pracy (oryginał + ksero każdego świadectwa). W przypadku pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy –
od 01.01.1997 r. zaświadczenie o wynagrodzeniu w poszczególnych miesiącach stanowiące podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.INNE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO USTALENIA UPRAWNIEŃ

W poszczególnych  przypadkach:

1) zakończenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub osoby współpracujące przy prowadzeniu tej działalności:
   - wszystkie decyzje o wykreśleniu z ewidencji wydane przez Urząd Gminy (oryginał + ksero) (w przypadku prowadzenia własnej działalności);
   - zaświadczenie z ZUS o okresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z podaną kwotą stanowiącą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy;

2) zwolnienia z aresztu lub zakładu karnego:
    - świadectwo zwolnienia (oryginał + ksero);  
    - zaświadczenie o wykonywaniu pracy w Zakładzie Karnym oraz zaświadczenie o podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za poszczególne miesiące (oryginał + ksero);
    - świadectwa pracy potwierdzające okresy zatrudnienia przed aresztowaniem;

3) świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub innej umowy cywilnoprawnej:
    - wykaz miesięcznych kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz okres wykonywania pracy wraz z podaniem numeru NIP oraz REGON świadczeniodawcy (oryginał + ksero);

4) wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę nakładczą:
    - wykaz miesięcznych dochodów za cały okres zatrudnienia (oryginał + ksero);

5) wykonywania pracy w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub spółdzielniach kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych będąc członkami tych spółdzielni:
    - zaświadczenie o okresie trwania spółdzielczej umowy o pracę,
    - zaświadczenie określające podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za poszczególne miesiące;

6) odbywania zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej, zasadniczej służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej:
    - książeczka wojskowa (oryginał oraz kserokopie stron zawierających dane osobowe, zdjęcie i okres służby wojskowej) oraz dodatkowo świadectwo służby- jeżeli jest wydane - (oryginał + ksero);

7) pełnienia służby w charakterze funkcjonariusza Policji, ABW, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej:
    - świadectwo służby;

8) pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego przypadającego po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz po rencie z tytułu niezdolności do pracy, rencie szkoleniowej lub rencie socjalnej:
    - zaświadczenie o okresie pobierania w/w świadczenia z informacją o ustaniu prawa do jego pobierania, a w przypadku osób po zasiłku chorobowym lub świadczeniu rehabilitacyjnym o okresie pobierania i podstawie wymiaru tego świadczenia (oryginał );
    - zaświadczenie od lekarza orzecznika ZUS (oryginał + ksero) lub lekarza prowadzącego, o zdolności do pracy (oryginał);
    - w przypadku wystąpienia z nowym wnioskiem o przyznanie renty z tytułu niezdolności do  pracy, który zastał załatwiony odmownie należy przedłożyć decyzje  organu rentowego;

9) pobierania zasiłku macierzyńskiego lub po zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego przypadającym po ustaniu zatrudnienia, wykonywaniu innej pracy zarobkowej albo zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej:
    - zaświadczenie o okresie pobierania w/w zasiłku i kwocie stanowiącej podstawę wymiaru tego zasiłku (oryginał);

10) pobierania zasiłku stałego, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodateku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania:
    - zaświadczenie o okresie pobierania świadczenia (oryginał);

11) zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego (poza państwami Unii Europejskiej i państwami, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób) przedkładają:
    - zaświadczenie o okresie pracy za granicą wydane przez powiatowe urzędy pracy lub w okresach wcześniejszych przez wojewódzkie urzędy pracy;

12) wykonywania pracy w krajach UE lub EOG:
    -dokument E-301/U1, a w przypadku jego braku dokument potwierdzający okres wykonywania pracy;

13) pobierania renty rodzinnej:
    -decyzję o przyznaniu renty rodzinnej oraz ostatni odcinek renty (oryginał);

 14) osób niepełnosprawnych:
    - orzeczenie o stopieniu niepełnosprawności (oryginał + ksero);    

15) osób posiadających przeciwwskazania lekarskie do pracy:
    - stosowne zaświadczenie lekarskie (oryginał);

16) zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej

      - decyzję o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydaną przez Urząd Gminy (oryginał + ksero),

- dokument wydany przez Urząd Gminy potwierdzający zawieszenie działalności gospodarczej ze wskazaniem okresu zawieszenia (od - do)

   - zaświadczenie z ZUS o okresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z podaną kwotą stanowiącą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy;
Dodatkowo należy przedłożyć :


1. NIP;

2. W przypadku pobytu czasowego:
    – zaświadczenie o zameldowaniu (oryginał + ksero);

3. Skrócony odpis aktu małżeństwa, orzeczenie o rozwodzie, separacji, skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci
     – w przypadku osób których dotyczą w/w dokumenty (oryginał + ksero);

4. Osoby ubiegające się o ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny powinny posiadać następujące dokumenty:
     - dowód osobisty (jeżeli ubezpieczenie dotyczy współmałżonków)
     - akty urodzenia i numery PESEL (jeżeli ubezpieczenie dotyczy dzieci)
W przypadku dzieci powyżej 18 roku życia należy dodatkowo dostarczyć zaświadczenie ze szkoły;

5. Zaświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych użytków rolnych dotyczące osoby rejestrującej się i współmałżonka wydane przez właściwy Urząd Gminy, a w przypadku współzamieszkiwania z osobami posiadającymi gospodarstwo rolne o powierzchni przekraczającej 2 hektary przeliczeniowe – decyzja z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników z tytułu pracy w tym gospodarstwie (oryginał + ksero);

6. W sytuacji gdy opłacane są składki na ubezpieczenie społeczne rolników jako domownik należy przedłożyć zaświadczenie lub decyzję KRUS potwierdzające ten fakt (oryginał) oraz zaświadczenie z Urzędu Gminy o ilości hektarów przeliczeniowych użytków rolnych dotyczące rolnika u którego wykonuje pracę domownik (oryginał);


Powiatowy urząd pracy może sporządzać kserokopie dokumentów w zakresie niezbędnym do ustalenia uprawnień.

REJESTRACJI NIE DOKONUJE SIĘ W PRZYPADKU NIE PRZEDŁOŻENIA DOKUMENTÓW LUB ODMOWY ZŁOŻENIA PODPISU NA KARCIE REJESTRACYJNEJ.

 

Wytworzył:
Wiesława Radziszewska
Udostępnił:
Paweł Wawruszczak
(2010-12-20 14:16:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Dziarmaga
(2011-01-31 12:10:05)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X