☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie

Czwartek 13.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Prace interwencyjne

Prace interwencyjne polegają na zatrudnieniu bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy przez pracodawcę, jeżeli zatrudnienie nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze Starostą i mające na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Organizatorem prac interwencyjnych nie może być pracodawca, który znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości. Prace interwencyjne nie mogą być organizowane u pracodawców będących:

 • partiami lub organizacjami politycznymi;
 • posłami lub senatorami na potrzeby biur poselsko-senatorskich;
 • organizacjami związków zawodowych, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy związkowych biur pracy oraz klubów pracy;
 • organizacjami pracodawców z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy biur oraz klubów pracy;
 • urzędami naczelnych i centralnych organów administracji państwowej;
 • kościołami lub związkami wyznaniowymi;
 • przedstawicielstwami obcych państw.

Pracodawca, który zatrudni osobę bezrobotną znajdującą się w:

·         szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.:

 • bezrobotny do 25 roku życia; lub
 • długotrwale bezrobotny lub kobieta, która nie podjęła zatrudnienia po urodzeniu dziecka; lub
 • bezrobotny powyżej 50 roku życia; lub
 • bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego  lub bez wykształcenia średniego; lub
 • bezrobotny samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia; lub
 • bezrobotny, który po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjął zatrudnienia; lub
 • bezrobotny niepełnosprawny.

·         szczególnie niekorzystnej sytuacji lub bardzo niekorzystnej sytuacji tj.:

 • jest bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich sześciu miesięcy; lub
 • nie ma wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego; lub
 • jest w wieku ponad 50 lat; lub
 • jest osobą dorosłą mieszkającą samotnie, mającą na utrzymaniu co najmniej jedną osobę; lub
 • pracuje w sektorze lub zawodzie w państwie członkowskim, w którym dysproporcja kobiet i mężczyzn jest co najmniej 25 % większa niż średnia dysproporcja we wszystkich sektorach gospodarki w tym państwie członkowskim i należy do tej grupy stanowiącej mniejszość; lub
 • jest członkiem mniejszości etnicznej w państwie członkowskim, który w celu zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia musi poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenie zawodowe; lub
 • jest bezrobotna przez co najmniej 24 miesiące (osoba taka znajduje się w bardzo niekorzystnej sytuacji na rynku pracy).

Pracodawca może liczyć na refundację części kosztów wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne przez okres trwania prac interwencyjnych nie dłużej jednak niż 6 miesięcy.

Wysokość refundacji może być nie większa niż do wysokości zasiłku dla bezrobotnych (823,60 zł) oraz wysokości składek na ubezpieczenie społeczne w części ponoszonej przez pracodawcę (naliczone od kwoty 823,60 zł).

Procedura pozyskania wsparcia

 1. Złożenie wniosku o  zorganizowanie  prac  interwencyjnych w ramach subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej lub bardzo niekorzystnej sytuacji na rynku pracy wraz z załącznikami:

       Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu  w opłacaniu składek. Zaświadczenia są ważne 3 miesiące od daty ich wystawienia,

       Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach. Zaświadczenia są ważne 3 miesiące od daty ich wystawienia

       Kserokopię dokumentu poświadczającego formę prawną istnienia firmy(wpis do ewidencji działalności gospodarczej itp.) oraz REGON (potwierdzone za zgodność z oryginałem).

       Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 1. Podpisanie umowy stanowiącej zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia osoby bezrobotnej na okres 12 lub 24 miesięcy – zawarcie i  przedłożenie umowy o pracę
 1. Comiesięczne składanie wniosku o refundację kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych (druk wniosku stanowi załącznik do umowy)

Pracownik zatrudniony w ramach pomocy w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji musi być uprawniony do nieprzerwanego zatrudnienia przez minimum 12 miesięcy, a pracodawca może rozwiązać umowę o pracę tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych.

Pracownik zatrudniony w ramach pomocy w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji musi być uprawniony do nieprzerwanego zatrudnienia przez minimum 24 miesięcy, a pracodawca może rozwiązać umowę o pracę tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego Powiatowy Urząd Pracy jest zobowiązany do:

skierowania w celu uzupełnienia zatrudnienia kolejnego bezrobotnego posiadającego kwalifikacje określone przez pracodawcę w miejsce bezrobotnego, z którym stosunek pracy ustał.

 

Podstawa prawna: 

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 674).

- Rozporządzenie MPiPS z dnia 7 stycznia 2009r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U. z 2009r Nr 5 poz. 25).

Wytworzył:
Anna Drywa
Udostępnił:
Paweł Wawruszczak
(2010-12-29 12:04:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Wawruszczak
(2013-09-13 12:47:20)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X