☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie

Niedziela 08.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Okres pobierania zasiłku

Okres pobierania zasiłku wynosi:

1)  6 miesięcy - dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze  powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,

2)  12 miesięcy - dla bezrobotnych:

a)  zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju  lub

b)  powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku  lub

c)  którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego.

3) Okres pobierania zasiłku przez bezrobotnego nie ulega zmianie, jeżeli w okresie jego pobierania następuje zmiana miejsca zamieszkania bezrobotnego lub miejscowość, w której on mieszka, została objęta obszarem działania innego powiatu.

4) W razie urodzenia dziecka przez kobietę w okresie pobierania zasiłku lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, okres ten ulega przedłużeniu o czas, przez który przysługiwałby jej, zgodnie z odrębnymi przepisami, zasiłek macierzyński.


Zasiłek dla bezrobotnych ulega skróceniu:

a) o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek,

b) o okres nieprzysługiwania zasiłku z powodu odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych, poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie,

c) o okres nieprzysługiwania zasiłku z powodu nie podjęcia po skierowaniu szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych  lub innej formy pomocy określonej w ustawie,

d) o okres nieprzysługiwania zasiłku przez 90 dni z powodu rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem przez pracownika lub na mocy porozumienia stron w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy, 

e) o okres  nieprzysługiwania zasiłku przez 180 dni z powodu rozwiązania stosunku pracy z winy pracownika lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy,

f) o okres, za który bezrobotny otrzymał świadczenie w postaci jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za urlop górniczy, jednorazowej odprawy socjalnej, zasiłkowej, pieniężnej po zasiłku socjalnym, jednorazowej odprawy warunkowej lub odprawy pieniężnej bezwarunkowej, jeżeli osoba zarejestruje się w okresie przysługiwania wymienionych świadczeń,

g) o okres, za który wypłacono odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę, jeżeli osoba zarejestruje się jako bezrobotna w okresie przysługiwania odszkodowania,

h)  o okres nieprzysługiwania zasiłku przez 90 dni z powodu zarejestrowania się jako bezrobotny w okresie, zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej, zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

 

UWAGA:

Zgodnie z art. 73 ust. 5 ustawy - bezrobotny, który utracił status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności lub uzyskiwania przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie i zarejestrował się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny w okresie 14 dni od dnia ustania zatrudnienia, zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności, pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia, zaprzestaniu wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności lub osiągania przychodu przekraczającego połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, posiada prawo do zasiłku na czas skrócony o okres pobierania zasiłku przed utratą statusu bezrobotnego oraz o okresy wymienione wyżej.

Natomiast zgodnie z art. 73 ust. 7 ustawy - osoba, która utraciła na okres nie dłuższy niż 365 dni status bezrobotnego, a w dniu kolejnej rejestracji spełnia warunki określone w art. 71 do uzyskania prawa do zasiłku, uzyskuje prawo do zasiłku na okres pomniejszony o poprzedni okres pobierania zasiłku oraz o okresy, o których mowa w art. 73 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wytworzył:
Romualda Jaz
Udostępnił:
Paweł Wawruszczak
(2010-12-27 08:47:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Dziarmaga
(2011-01-31 11:32:57)
 
 
ilość odwiedzin: 426296

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X